Beeld copyright © 2018 Roel A. Ovinge
Tekst copyright © 2018 Ovinge Fotografie

Niets van deze site mag worden gekopieerd of overgenomen zonder expliciete toestemming.

Informatie

Over mij en wat ik doe

Met meer dan 25 jaar ervaring in beeld en fotografie houd ik van het op journalistieke wijze vastleggen van zeer diverse onderwerpen van mens, sport, spel en evenementen tot landschapsfotografie, maar vooral maritieme en luchtfotografie.
Mijn klanten zijn internationale en nationale bedrijven, non-profit organisaties, stichtingen en particulieren. Voor elke opdracht zal voorbereiding gecombineerd met mijn veelzijdige expertise de gewenste en mooiste beelden opleveren voor u als klant. Of dat nu uw passie, hobby of beroepsmatig is.

De opdrachten die ik uitvoer zijn het op beeld vastleggen van:
- Objecten, gebouwen, architectuur en kavels
- Collecties, materieel, historisch erfgoed
- Evenementen, gebeurtenissen en sportwedstrijden
- Beroep, vereniging, theater, kunst, sport, hobby of andere passie
Daarbij worden mijn beelden onder andere gebruikt voor:
- Reportages, (pers-) berichten en nieuwsbrieven
- Webpagina's, blogs
- Reclame, brochures, presentaties, programma’s en boeken
- Wanddecoratie, fotolijsten, aandenken en andere memorabilia
- Achtergronden op Tv-schermen en monitoren
Ik maak uitsluitend gebruik van professionele apparatuur en diensten, zoals diverse beroepsorganisaties en andere organisaties die mij professioneel ondersteunen in het efficiënt aanleveren van kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal op alle vlakken van media, beeld en fotografie.

Roel Ovinge
Ovinge Fotografie

Samenwerking

Ovinge Fotografie werkt nauw samen met de volgende organisaties en partners:

Dutch Photographers (DuPho)
Is lid van de Dutch Photographers (DuPho) beroepsorganisatie voor professionele fotografen. DuPho gelooft in de kracht en waarde van beeld, verbindt, inspireert, adviseert en vertegenwoordigt fotografen op juridisch, zakelijk en creatief gebied.

Nikon Professional Services (NPS)
Is lid van Nikon Professional Services (NPS). NPS biedt een serie diensten aan professionele gebruikers van Nikon apparatuur.

Nikon Club Nederland (NCN)
Is lid van Nikon Club Nederland (NCN), een vereniging met meer dan 2100 geregistreerde hobby- en professionele fotografieliefhebbers die een bijzondere band met Nikon hebben.

Royal Photographic Society (RPS)
Member of the Royal Photographic Society (RPS). The RPS exists to promote photography and image-making and to support photographers in realising their potential through exhibitions, distinctions, workshops and its public activities. Roelof A. Ovinge gained an internationally respected en sought-after Licentiate (LRPS) accreditation with the RPS.

WeTransfer
Maakt gebruik van de Plus services van het Nederlands-Amerikaans bedrijf WeTransfer voor het uitwisselen of afleveren van grote (hoeveelheden) bestanden en foto's met klanten en anderen via het Internet.

Werk aan de Muur (heet OhmyPrints in Duitsland)
Origineler dan Ikea, goedkoper dan een galerie is hun motto. Via de organisatie Werk aan de Muur kan iedereen in Europa mijn werk bestellen en professioneel afgedrukt plus geleverd krijgen. Op verschillende materialen en in diverse formaten, van een klein fotolijstje tot grote wanddecoratie op aluminium of zelfs kamerbreed (én hoog) behang!

Bedrijfsgegevens

Postadres: Moerbeeklaan 10, 1705 BC Heerhugowaard, Nederland
Telefoon: +31 72 369 0609
Mail en WWW: info@roelovinge.nl, www.roelovinge.nl
Bankrekening: IBAN NL67 KNAB0257081194, BIC KNABNL2H
Kamer van Koophandel: KvK 70785384
Belastingdienst: BTW NL1851.75.910.B.01

Algemene Voorwaarden

Roel Ovinge en Ovinge Fotografie maken gebruik van de algemene voorwaarden van DuPho

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
6. Opdracht
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht-overeenkomst niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdracht-bevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.
9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.
10.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde
licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
12. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Auteursrecht (ookwel Copyright)

Al het beeldmateriaal op deze website is copyright © 2018 Roel A. Ovinge
Website en tekst copyright © 2018 Ovinge Fotografie

Beeld en/of tekst mogen niet worden gekopieerd of overgenomen zonder de expliciete toestemming van de maker.

Privacyverklaring

Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Ovinge Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Ovinge Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Ovinge Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke
De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Roel Ovinge
Moerbeeklaan 10, 1705BC Heerhugowaard
https://www.roelovinge.nl
info@roelovinge.nl
KvK 70785384

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ovinge Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
- achternaam
- voornamen
- geboortedatum
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- IP-nummer
- domeinnaam
- bankrekeningnummer
- klantnummer/lidmaatschapsnummer
- factuurnummer
- BSN-nummer

Bijzondere persoonsgegevens:
- Geen

Verwerkingsgrond
Ovinge Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Ovinge Fotografie met betrokkene heeft
gesloten;
c. Ovinge Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Ovinge Fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Ovinge Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
- uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
- facturatie
- afleveren producten of diensten
- informatie over wijzigen producten en diensten
- marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
- telefonisch contact, e-mailcontact
- uitvoering wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen
Ovinge Fotografie maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en besluitvorming.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ovinge Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ovinge Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Ovinge Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
- Wettelijke grondslag: Ovinge Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
- Marketingdoeleinden: 5 jaar
- Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
- Telefonisch contact: 5 jaar
- Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Ovinge Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Ovinge Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Ovinge Fotografie gebruikt geen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ook plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Ovinge Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Ovinge Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ovinge Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Ovinge Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Ovinge Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Ovinge Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Roel Ovinge bij Ovinge Fotografie via avg@roelovinge.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Ovinge Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Versie 1.1 - Juni 2018

"Dit ben ik..!"

Deze site van Ovinge Fotografie maakt gebruikt van cookies. meer informatie

De website van Ovinge Fotografie gebruikt functionele cookies en vergelijkbare technologieën om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook gebruikt deze site cookies waarmee het gedrag van bezoekers vastgelegd en geanalyseerd wordt om de website verbeteren; dit zijn analytics cookies. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" dan bent u akkoord met deze instellingen. Ovinge Fotografie deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken niet met derden .

Sluiten